top of page

Varsling om kritikkverdige forhold

Reglene om varsling finnes i Arbeidsmiljøloven kapittel 2A. I Karlsen & Nordseth Entreprenør AS (KNE) er det utarbeidet retningslinjer og rutiner for varsling:

 • Oppfordre ansatte i KNE til å varsle om kritikkverdige forhold

 • Fortelle hvordan arbeidstakerne kan varsle

 • Fortelle hvordan KNE skal motta, saksbehandle og følge opp selve lvarselet og den som varlser

Hva er varsling om kritikkverdige forhold

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det.

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Eksempler på kritikkverdige forhold er:

 • Forhold som kan medføre fare for liv og helse

 • Forhold som kan innebære fare for klima eller miljø

 • Uforsvarlig arbeidsmiljø

 • Uønsket skesuell oppmerksomhet/seksuell trakassering

 • Mangelfull oppfølging av skader, avvik og yrkessykdom

 • Brudd på interne regler eller lovbrudd

 • Straffbare forhold som tyveri, korrupsjon, bedrageri og annen økonomisk kriminalitet

 • Myndighetsmisbruk

 • Brudd på personopplysningssikkerhet

Forhold som ikke anses å falle innenfor varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kan være 

(eksemplene er ikke uttømmende)

 • Forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold

 • Kritikk av forhold som ikke er ulovlig eller uetisk

 • Forhold som arbeidstaker mener er kritikkverdig ut fra sin personlige, etiske overbevisning

 • Politiske og faglige ytringer

 • Faglig uenighet med arbeidsgiver og/eller kollegaer

Avvik eller uønskede hendelser, som definert i KNE sitt KS-system og -rutine, skal i første omgang meldes som RUH. Dette kan for eksempel gelde:

 • Ikke oppfylte kvalitetskrav

 • Ikke oppfylte interne rutiner, prosedyrer, retningslinjer og evt. standarder

 • Ikke oppfylt individuelle vedtak

 • Skader, nesten-uhell, uønskede hendelser som gjelder deg selv eller en annen

Dersom avvikene ikke følges opp eller ikke blir tatt hensyb til, kan du varsle.

Hvorfor bør du varsle om kritikkverdige forhold i vår virksomhet

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det.

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Eksempler på kritikkverdige forhold er:

 • Forhold som kan medføre fare for liv og helse

 • Forhold som kan innebære fare for klima eller miljø

 • Uforsvarlig arbeidsmiljø

 • Uønsket skesuell oppmerksomhet/seksuell trakassering

 • Mangelfull oppfølging av skader, avvik og yrkessykdom

 • Brudd på interne regler eller lovbrudd

 • Straffbare forhold som tyveri, korrupsjon, bedrageri og annen økonomisk kriminalitet

 • Myndighetsmisbruk

 • Brudd på personopplysningssikkerhet

Forhold som ikke anses å falle innenfor varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kan være 

(eksemplene er ikke uttømmende)

 • Forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold

 • Kritikk av forhold som ikke er ulovlig eller uetisk

 • Forhold som arbeidstaker mener er kritikkverdig ut fra sin personlige, etiske overbevisning

 • Politiske og faglige ytringer

 • Faglig uenighet med arbeidsgiver og/eller kollegaer

Avvik eller uønskede hendelser, som definert i KNE sitt KS-system og -rutine, skal i første omgang meldes som RUH. Dette kan for eksempel gelde:

 • Ikke oppfylte kvalitetskrav

 • Ikke oppfylte interne rutiner, prosedyrer, retningslinjer og evt. standarder

 • Ikke oppfylt individuelle vedtak

 • Skader, nesten-uhell, uønskede hendelser som gjelder deg selv eller en annen

Dersom avvikene ikke følges opp eller ikke blir tatt hensyb til, kan du varsle.

bottom of page